Грб Краљевине Србије Грб Центра

HIGH PATRONAGE
ВИСОКИ
ПОКРОВИТЕЉ

BOARD FOR HERALDIC AND GENEALOGICAL STUDIES
ОДБОР ЗА
ХЕРАЛДИЧКЕ
И ГЕНЕАЛОШКЕ СТУДИЈЕ

BOARD FOR CULTURE
ОДБОР ЗА
КУЛТУРУ

BOARD FOR HISTORIOGRPHY
ОДБОР ЗА
ИСТОРИОГРАФИЈУ

BOARD FOR POLITICAL THEORY
ОДБОР ЗА
ПОЛИТИЧКУ
ТЕОРИЈУ

Serbian Orthodox Action ''Sabor''
СРБСКА
ПРАВОСЛАВНА
АКЦИЈА
''САБОР''

 

ПОЧЕТНА
О НАМА
СИМВОЛИ
Грб
Застава
Слава
АКТИВНОСТИ
Документи
Саопштења
Трибине
Медији
Најаве
РИЗНИЦА
Извори
Мисли
Истраживања
Разно
НОВО(мапа)
ЛИНКОВИ

064/ 201 27 26
czipm@yubc.net

М. Вуксановић
ТАКОВСИ КРСТ ЈЕ – КОСОВСКИ!


Ознака са правилним распоредом боја    БЕ­О­ГРАД - Хе­рал­ди­ча­ри ни­су кон­сул­то­ва­ни око но­вих озна­ка на срп­ским вој­ним ле­те­ли­ца­ма и уни­фор­ма­ма. Сма­тра­мо да су пред­ло­же­не озна­ке не­струч­не и не­а­де­кват­не - ка­же за "Но­во­сти" члан срп­ског дру­штва хе­рал­ди­ча­ра "Бе­ли орао", Ко­ста Кне­же­вић.


    - Крст, на ави­о­ну МИГ 21, пред­ста­вљен на Ба­тај­нич­ком аеро­дро­му, ни­је та­ков­ски, већ ко­сов­ски. Тај крст се на­ла­зио на бар­ја­ку Бо­шка Ју­го­ви­ћа, и то је по­пу­лар­ни кр­сташ - ка­же Кне­же­вић. Он твр­ди да је и рас­по­ред бо­ја на кр­сту по­гре­шан и да за­пра­во пред­ста­вља цар­ску ру­ску ко­кар­ду цр­ве­но-пла­во-бе­ле бо­је. Срп­ски крст има цр­ве­ну бо­ју у сре­ди­ни, око­ло је пла­ва, од­но­сно те­гет, а на иви­ца­ма бе­ла. Кне­же­вић да­ље ка­же да не­ма ни­шта про­тив ко­сов­ског кр­ста, али да бу­де на­зван пра­вим име­ном и уз пра­ви­лан рас­по­ред бо­ја.


    Он под­се­ћа да су та­кве озна­ке би­ле и на не­ким ави­о­ни­ма срп­ске вој­ске за вре­ме Пр­вог свет­ског ра­та на Со­лун­ском фрон­ту.


    Кне­же­вић сма­тра и да су не­ки од пред­ло­га за гар­диј­ске уни­фор­ме, као што је шап­ка или твр­ди око­врат­ник не­а­де­кват­ни и да не­ма­ју ве­зе са срп­ским тра­ди­ци­ја­ма.


    Под­се­ти­мо, ко­ми­си­ја Ми­ни­стар­ства од­бра­не и Ге­не­рал­шта­ба Вој­ске Ср­би­је са­чи­ни­ла је пред­лог но­вих вој­них озна­ка. Члан те ко­ми­си­је Бо­јан Ди­ми­три­је­вић је та­да за наш лист ре­као да је пред­лог за­кљу­чен и да се по­сле ад­ми­ни­стра­тив­не про­це­ду­ре оче­ку­је да од­лу­ку о но­вим озна­ка­ма пот­пи­ше пред­сед­ник Ср­би­је Бо­рис Та­дић.


    У Ми­ни­стар­ству од­бра­не су нам крат­ко ре­кли да "сва­ко има пра­во на сво­је ми­шље­ње, а да је пред­лог но­вих озна­ка Вој­ске Ср­би­је у за­вр­шној фа­зи и да ће уско­ро би­ти пред­ста­вљен јав­но­сти". За са­да не же­ле о то­ме да се из­ја­шња­ва­ју.
+ + +
  

                

      

            (Преузето: часопис ''Вечерње Новости''; Београд; 10.(23.) новембар 2006.)
Српска Православна Црква

Епархија Рашко-Призренска - најновије информације са Косова - сведочења о терору над Србима

КОСОВО - Истина нема власника!

ОДБОР ЗА КОСОВО И МЕТОХИЈУ СВЕТОГA АРХИЈЕРЕЈСКОГA САБОРА СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ

ОДБОР ЗА ЈАСЕНОВАЦ СВЕТОГA АРХИЈЕРЕЈСКОГA САБОРА СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ

Помозите обнову Свете српске Царске Лавре - Манастира Хиландара

Епархија Западноевропска - Холандија


Српска Православна Црквена Општина Успења Пресвете Богородице у Цириху

Њ.К.В. Кнез Александар (Павлов) Карађорђевић

Њ.К.В. Принц Александар Карађорђевић

Њ.К.В. Кнегиња Јелисавета Карађорђевић

Њ.К.В. Кнез Никола и Кнегиња Љиљана Карађорђевић

Фондација Њ.К.В. Принцезе Катарине Карађорђевић

Монархија кроз векове

Руски Царски Дом

Грчки Краљевски Дом

Српско хералдичко друштво ''Бели Орао''

Руска хералдичка колегија

Сибирска хералдичка колегија

Словеначко хералдичко друштво

Српски хералдички Интернет магазин ''Глас хералда''

Руско Православно Монархистичко друштво

Русија Верних

Иконографска радионица ''Павловић''

Издавачка кућа ''Конрас''

Амерички журнал за руске и словенске студије

Зауставите Б-92!

КОСОВСКА ГРАМАТА
веб мајстор Преузмите банер Преузмите банер