Грб Краљевине Србије Грб Центра

HIGH PATRONAGE
ВИСОКИ
ПОКРОВИТЕЉ

BOARD FOR HERALDIC AND GENEALOGICAL STUDIES
ОДБОР ЗА
ХЕРАЛДИЧКЕ
И ГЕНЕАЛОШКЕ СТУДИЈЕ

Serbian Orthodox Action ''Sabor''
СРБСКА
ПРАВОСЛАВНА
АКЦИЈА
''САБОР''

 

ПОЧЕТНА
О НАМА
СИМВОЛИ
Грб
Застава
Слава
АКТИВНОСТИ
Документи
Саопштења
Трибине
Медији
Најаве
РИЗНИЦА
Извори
Мисли
Истраживања
Разно
НОВО(мапа)
ЛИНКОВИ

064/ 201 27 26
czipm@yubc.net

НА­ГРА­ДЕ КА­РА­ЏИ­ЋУ И ШЕ­ШЕ­ЉУ
Небојша М. Крстић, поретач Центра за истраживање Православнога Монархизма
Фо­нет, 24. март 2006


    - Ре­ви­ја за кул­ту­ру, умет­ност и дру­штве­на пи­та­ња. “Зби­ља” у петак је, по­во­дом 15 го­ди­на по­сто­ја­ња, до­де­ли­ла "На­гра­де за жи­вот­но де­ло" сво­јим са­рад­ни­ци­ма, а ме­ђу на­гра­ђе­ни­ма су и ха­шки оп­ту­же­ни­ци Ра­до­ван Ка­ра­џић и Во­ји­слав Ше­шељ.

    У обра­зло­же­њу за на­гра­де Ка­ра­џи­ћу на­во­ди се да је он "уту­же­ник ха­шке кон­кви­сте и нај­тра­же­ни­ји бе­гу­нац пред ин­кви­зи­то­ри­ма но­вог свет­ског по­рет­ка". Ше­шељ је, ка­ко је обра­зло­же­но, на­гра­ду до­био као "прав­ник, по­ли­ти­чар, на­род­ни три­бун, ди­си­дент, нај­за­бра­њи­ва­ни­ји аутор, пи­сац по­ли­тич­ких, исто­риј­ских по­ле­мич­ких и ме­мо­ар­ских књи­га".

    На­гра­ду је у име Ше­ше­ља при­ми­ла су­пру­га Ја­дран­ка, а уме­сто Ка­ра­џи­ћа то је учи­нио ње­гов брат Лу­ка. На­гра­ду за жи­вот­но де­ло "Зби­ље" је до­био и књи­жев­ник Пре­драг Дра­гић Ки­јук, као и пост­хум­но, есе­ји­ста и сли­кар Дра­гош Ка­ла­јић и осни­вач Ота­че­стве­ног по­кре­та "Образ" Не­бој­ша Кр­стић.


РЕ­А­ГО­ВА­ЊЕ МИ­РОВ­НЕ МРЕ­ЖЕ "ЖЕ­НЕ У ЦР­НОМ"    Од­лич­ја за оп­ту­же­не


    Ми­ров­на мре­жа "Же­не у цр­ном" по­зва­ла је не­вла­ди­не ор­га­ни­за­ци­је на бој­кот бе­о­град­ског Ме­ди­ја цен­тра због то­га што су над­ле­жни те ку­ће до­зво­ли­ли да се на том ме­сту од­ли­ку­ју оп­ту­же­ни за рат­не зло­чи­не Ра­до­ван Ка­ра­џић и Во­ји­слав Ше­шељ.

    "Же­не у цр­ном" сма­тра­ју да је не­а­де­кват­но да се у про­сто­ру Ме­ди­ја цен­тра, од­ви­ја­ју "ова­кви по­ли­тич­ки и етич­ки ду­бо­ко про­бле­ма­тич­ни до­га­ђа­ји, чи­ји је циљ да се ре­ла­ти­ви­зу­ју зло­чи­ни, а зло­чин­ци пре­тво­ре у хе­ро­је, не са­мо рат­не већ и кул­тур­не".

    У по­зи­ву "Же­не у цр­ном" на бој­кот Ме­ди­ја цен­тра на­гла­ша­ва се да од­би­ја­ју да про­стор де­ле са они­ма ко­ји ве­ли­ча­ју и сла­ве зло­чин­це, њи­хо­ву иде­о­ло­ги­ју и зло­чи­не, на­си­ље и мр­жњу, уз под­се­ћа­ње да то ни­је пр­ви пут да се на том ме­сту од­ви­ја­ју до­га­ђа­ји та­кве са­др­жи­не.
(Преузето: Лист ''Вечерње Новости''; 11.(24.) март 2006.)

Српска Православна Црква

Епархија Рашко-Призренска - најновије информације са Косова - сведочења о терору над Србима

КОСОВО - Истина нема власника!

ОДБОР ЗА КОСОВО И МЕТОХИЈУ СВЕТОГA АРХИЈЕРЕЈСКОГA САБОРА СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ

ОДБОР ЗА ЈАСЕНОВАЦ СВЕТОГA АРХИЈЕРЕЈСКОГA САБОРА СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ

Помозите обнову Свете српске Царске Лавре - Манастира Хиландара

Епархија Западноевропска - Холандија


Српска Православна Црквена Општина Успења Пресвете Богородице у Цириху

Њ.К.В. Кнез Александар (Павлов) Карађорђевић

Њ.К.В. Принц Александар Карађорђевић

Њ.К.В. Кнегиња Јелисавета Карађорђевић

Њ.К.В. Кнез Никола и Кнегиња Љиљана Карађорђевић

Фондација Њ.К.В. Принцезе Катарине Карађорђевић

Њ.К.В. Кнез Никола Петровић-Његош

Монархија кроз векове

Руски Царски Дом

Грчки Краљевски Дом

Руска хералдичка колегија

Словеначко хералдичко друштво

Српски хералдички Интернет магазин ''Глас хералда''

Иконографска радионица ''Павловић''

Амерички журнал за руске и словенске студије

Зауставите Б-92!

КОСОВСКА ГРАМАТА
веб мајстор Преузмите банер Преузмите банер