Центар за истраживање православнога монархизма, Удружење за борбу против болести зависности ''Свитање'' Centar za istrazivanje pravoslavnoga monarhizma, Udruzenje za borbu protiv bolesti zavisnosti ''Svitanje'' Center for Research of Orthodox Monarchism, Association for Prevention of the Addiction Deseases


Удружење за борбу против болести зависности ''Свитање''