Грб Краљевине Србије Грб Центра

HIGH PATRONAGE
ВИСОКИ
ПОКРОВИТЕЉ

BOARD FOR HERALDIC AND GENEALOGICAL STUDIES
ОДБОР ЗА
ХЕРАЛДИЧКЕ
И ГЕНЕАЛОШКЕ СТУДИЈЕ

BOARD FOR CULTURE
ОДБОР ЗА
КУЛТУРУ

BOARD FOR HISTORIOGRPHY
ОДБОР ЗА
ИСТОРИОГРАФИЈУ

BOARD FOR POLITICAL THEORY
ОДБОР ЗА
ПОЛИТИЧКУ
ТЕОРИЈУ

Serbian Orthodox Action ''Sabor''
СРБСКА
ПРАВОСЛАВНА
АКЦИЈА
''САБОР''

 

ПОЧЕТНА
О НАМА
СИМВОЛИ
Грб
Застава
Слава
АКТИВНОСТИ
Документи
Саопштења
Трибине
Медији
Најаве
РИЗНИЦА
Извори
Мисли
Истраживања
Разно
НОВО(мапа)
ЛИНКОВИ

064/ 201 27 26
czipm@yubc.net

Грб Њ.К.В. Кнеза-Намесника Павла Карађорђевића

М. Радетић
ПРВИ ПАРАСТОС КНЕЗУ ПАВЛУ


Њ.К.В. Кнез-Намесник Павле Карађорђевић

    БЕ­О­ГРАД - На нај­ви­шем цр­кве­ном ни­воу, су­тра у бе­о­град­ској Са­бор­ној цр­кви, по пр­ви пут ће се слу­жи­ти па­ра­стос кне­зу Па­влу Ка­ра­ђор­ђе­ви­ћу, по­во­дом 30. го­ди­шњи­це ње­го­вог упо­ко­је­ња у Не­и­ју крај Па­ри­за. Мо­ли­тве­ни по­мен спор­ном кне­зу - ап­со­лут­но пр­ви за све ове го­ди­не у зе­мљи, и ра­се­ја­њу - слу­жи­ће па­три­јарх Па­вле са ви­ше вла­ди­ка СПЦ, и већ чи­ње­ни­ца да је од­лу­ку о то­ме до­нео Све­ти си­нод, мо­же се ту­ма­чи­ти као још је­дан ко­рак у ис­пра­вља­њу не­ких за­блу­да на­ше исто­ри­је.

    По­тез Срп­ске цр­кве при­лич­но је из­не­на­дио и са­ме по­том­ке кне­за Па­вла, ко­ји су већ ра­ни­је ку­ца­ли на па­три­јар­шиј­ска вра­та не би ли до­би­ли са­гла­сност за па­ра­стос. Си­нод је са­да дао не са­мо до­зво­лу за по­мен, већ и бла­го­слов да се по­смрт­ни оста­ци чла­но­ва ове по­ро­ди­це (кне­ги­ње Ол­ге и њи­хо­вог ра­но на­стра­да­лог си­на кне­за Ни­ко­ле) пре­не­су на Опле­нац, где по­чи­ва­ју сви по­мр­ли из­дан­ци нај­ве­ће срп­ске ди­на­сти­је. Да­нас се они на­ла­зе у по­ро­дич­ној гроб­ни­ци у Ло­за­ни.

    Са­ма иде­ја за па­ра­стос до­би­ла је, ина­че, ши­ро­ку по­др­шку Си­но­да, ме­ђу чи­јим чла­но­ви­ма - ка­ко са­зна­ју "Но­во­сти" - ни­је би­ло су­прот­ста­вље­них ми­шље­ња. Сви они ће су­тра би­ти на бро­ју у Са­бор­ној цр­кви.

    - За ме­не је све ово као оства­ре­ње јед­ног сна, ко­ји са­њам још од 1987. го­ди­не ка­да сам до­шла у Ср­би­ју - ка­же овим по­во­дом прин­це­за Је­ли­са­ве­та, ћер­ка кне­за Па­вла чи­ји брат Алек­сан­дар жи­ви у Па­ри­зу. - Би­ло је вре­ме да се пре­ма мо­ме оцу ис­пра­ви те­шка исто­риј­ска не­прав­да, због че­га сам за­хвал­на па­три­јар­ху Па­влу и Све­том си­но­ду. Лич­но ми­слим да је то тре­ба­ло да се ура­ди и ра­ни­је. Ра­ду­је ме што је цр­ква схва­ти­ла да је до­шао тре­ну­так да се срп­ски на­род су­о­чи са исти­ном, и да се ис­пра­ве по­је­ди­ни де­ло­ви срп­ске исто­ри­је ко­ји су још увек оп­те­ре­ће­ни иде­о­ло­шким за­блу­да­ма про­шло­сти.

    С на­по­ме­ном да "за исти­ну ни­кад ни­је ка­сно, јер не­ма ни­шта ва­жни­је од ње", прин­це­за Је­ли­са­ве­та на­по­ми­ње да је кнез Па­вле ипак био шеф др­жа­ве, во­лео срп­ски на­род и да је же­лео да га спа­се од про­па­сти. У то­ме је ње­го­ва ве­ли­чи­на, и у том кон­тек­сту тре­ба ту­ма­чи­ти по­је­ди­не ње­го­ве по­те­зе у кри­тич­ним мо­мен­ти­ма срп­ске про­шло­сти. Прин­це­за је, ина­че, на до­га­ђај по­зва­ла све ро­ђа­ке - Ка­ра­ђор­ђе­ви­ће из зе­мље и ино­стран­ства, укљу­чу­ју­ћи оне на Де­ди­њу, али и пред­став­ни­ке ак­ту­ел­не вла­сти, ди­пло­мат­ски кор, по­што­ва­о­це кне­за Па­вла. Би­ће то, ка­ко са­ма ка­же, по­вра­так исти­не ме­ђу Ср­бе ко­ју ини­ци­ра СПЦ.


ЛО­ЗА И ШКО­ЛА    ИСТО­РИ­ЈА не де­ман­ту­је да је овај срп­ски кнез (1893-1976) - пра­у­нук Ка­ра­ђор­ђев, син кне­за Ар­се­на (мла­ђег бра­та кра­ља Пе­тра Пр­вог Ка­ра­ђор­ђе­ви­ћа и кне­ги­ње Ауро­ре Па­влов­не Де­ми­дов ди Сан До­на­то, спа­дао у вр­ло обра­зо­ва­не љу­де сво­га вре­ме­на. Ди­пло­ми­рао је на Окс­фор­ду исто­ри­ју умет­но­сти и ње­го­вом за­слу­гом је 1935. у да­на­шњој згра­ди Пред­сед­ни­штва Ср­би­је по­чео да ра­ди Му­зеј кне­за Па­вла, нај­зна­чај­ни­ја ин­сти­ту­ци­ја ове вр­сте у но­ви­јој срп­ској исто­ри­ји. Био је оже­њен кне­ги­њом Ол­гом (умр­ла пре де­вет го­ди­на) нај­ви­шег пле­мић­ког ро­да, ћер­ком грч­ког прин­ца Ни­ко­ле, чи­ја је ба­ка по оцу би­ла се­стра ру­ског ца­ра, а де­да од дан­ске кра­љев­ске ло­зе. Мај­ка кне­ги­ње Ол­ге би­ла је ве­ли­ка ру­ска кне­ги­ња Је­ле­на Ро­ма­нов. Сам кнез Па­вле во­дио је пре­ко мај­ке по­ре­кло од пле­мић­ких по­ро­ди­ца Тру­бец­кој и Де­ми­дов.

    Шта је све и ко­ли­ко за­и­ста би­ло про­бле­ма­тич­но у по­ли­тич­ким по­те­зи­ма кне­за Па­вла, на исто­ри­ча­ри­ма је да с вре­мен­ске дис­тан­це да­ју ко­нач­ни суд. За пи­сца ње­го­ве би­о­гра­фи­је и ис­тра­жи­ва­ча кне­же­вог жи­во­та, Ми­о­дра­га Јан­ко­ви­ћа, кнез Па­вле је био ан­тич­ки тра­гич­на лич­ност, и са­мо ма­ри­о­не­та у ру­ка­ма пу­чи­ста од 27. мар­та. "Опањ­ка­ван је у на­ро­ду да је био кви­слинг и хи­тле­ро­вац", да је же­лео да от­ме кру­ну мла­до­ме кра­љу, али је све под­нео сто­ич­ки, укљу­чу­ју­ћи кон­фи­ско­ва­ње це­ло­куп­не имо­ви­не и про­те­ри­ва­ње у Грч­ку. Ода­тле је спро­ве­ден у Еги­пат, у Ке­ни­ју, жи­вео је Јо­ха­нес­бур­гу да би се по окон­ча­њу ра­та на­ста­нио у Па­ри­зу.

    Ка­да му је син Ни­ко­ла на­стра­дао 1954. у те­шкој са­о­бра­ћај­ној не­сре­ћи у 26. го­ди­ни жи­во­та, ни­ка­да се ви­ше ни­је опо­ра­вио, ни­ти је ика­да ви­ше сео за кла­вир.
Грб Њ.К.В. Кнеза-Намесника Павла Карађорђевића

(Преузето: ''Вечерње новости''; Београд; 30. јул (12. септембар) 2006.)

Српска Православна Црква

Епархија Рашко-Призренска - најновије информације са Косова - сведочења о терору над Србима

КОСОВО - Истина нема власника!

ОДБОР ЗА КОСОВО И МЕТОХИЈУ СВЕТОГA АРХИЈЕРЕЈСКОГA САБОРА СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ

ОДБОР ЗА ЈАСЕНОВАЦ СВЕТОГA АРХИЈЕРЕЈСКОГA САБОРА СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ

Помозите обнову Свете српске Царске Лавре - Манастира Хиландара

Епархија Западноевропска - Холандија


Српска Православна Црквена Општина Успења Пресвете Богородице у Цириху

Њ.К.В. Кнез Александар (Павлов) Карађорђевић

Њ.К.В. Принц Александар Карађорђевић

Њ.К.В. Кнегиња Јелисавета Карађорђевић

Њ.К.В. Кнез Никола и Кнегиња Љиљана Карађорђевић

Фондација Њ.К.В. Принцезе Катарине Карађорђевић

Њ.К.В. Кнез Никола Петровић-Његош

Монархија кроз векове

Руски Царски Дом

Грчки Краљевски Дом

Српско хералдичко друштво ''Бели Орао''

Руска хералдичка колегија

Словеначко хералдичко друштво

Српски хералдички Интернет магазин ''Глас хералда''

Руско Православно Монархистичко друштво

Русија Верних

Иконографска радионица ''Павловић''

Издавачка кућа ''Конрас''

Амерички журнал за руске и словенске студије

Зауставите Б-92!

КОСОВСКА ГРАМАТА
веб мајстор Преузмите банер Преузмите банер